خرید ممبر گروه

خرید ممبر گروه واقعی

هر 1000 نفر

با قیمت : 10 هزار تومان 

 خرید :

تعیین مبلغ مورد نظرتان حین پرداخت به منزله سفارش طبق همین تعرفه میباشد .

----------------------------------------------------------

خرید ممبر فیک گروه

هر 1000 نفر

با قیمت : 15 هزار تومان 

 خرید :

تعیین مبلغ مورد نظرتان حین پرداخت به منزله سفارش طبق همین تعرفه میباشد .

----------------------------------------------------------

توجه : بعد از پرداخت به ایدی زیر مراجعه فرمایید :

@alireza_abh